Privacybeleid & Algemene voorwaarden

Wie zijn we

Ons site-adres is: https://accountancyvandaag.be/

Onze gegevens

A-Tales bv, BE1001057519, Kleine Grippe 15, 2630 Aartselaar, info@accountancyvandaag.be

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we jouw gegevens delen

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Algemene voorwaarden

1 Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen A-Tales bv en de gebruikers van AccountancyVandaag. AccountancyVandaag is een product van A-Tales bv. Ze vormen samen met de bestelbon, de facturen, de Algemene Voorwaarden van A-Tales bv en eventuele specifieke afspraken per koper de Overeenkomst met de koper.
1.2 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk als beide partijen dit schriftelijk overeenkomen.
1.3 Deze Algemene Voorwaarden erkennen het gelijkheidsprincipe met de voorwaarden van de koper.
1.4 Deze Algemene Voorwaarden gaan in en worden aldus beschouwd als zijnde aanvaard vanaf het ogenblik dat de Overeenkomst tot stand komt, hetzij zodra de bestelling van de koper, op papier of elektronisch, A-Tales bv bereikt heeft, of zodra en zolang de koper toegang heeft tot het product of het gebruikt of het downloadt of installeert.
2 Aanpassingen van de Algemene Voorwaarden
2.1 A-Tales bv heeft het recht om op elk tijdstip deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De koper wordt hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt geacht de wijzigingen te aanvaarden of te reageren binnen de 10 werkdagen voor elk verder gebruik van de producten van A-Tales bv.
3 Niet-naleven dan deze Algemene Voorwaarden
3.1 Indien de koper betreffende deze of enige andere Overeenkomst zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk niet uitvoert of niet zal kunnen uitvoeren, heeft A-Tales bv van rechtswege en zonder ingebrekestelling het recht de uitvoering van al haar eigen verbintenissen op te schorten.
4 Intellectuele en commerciële rechten en copyright
4.1 A-Tales bv behoudt te allen tijde de volledige intellectuele en commerciële rechten op al haar producten. De Overeenkomst houdt geen overdracht in van octrooirecht, auteursrecht of merkenrecht.
5 Eigendom
5.1 Wanneer een product een digitaal product betreft dat al dan niet gebonden is aan een abonnement, geldt dat het product door A-Tales bv aan de koper in licentie wordt gegeven en niet verkocht. Dit is een tijdelijk, niet-exclusief en nietoverdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het digitale product. Het product met alle daarin opgenomen gegevensbestanden en alle intellectuele eigendomsrechten blijft eigendom van A-Tales bv, en de koper wordt geacht de hieronder vermelde licentievoorwaarden na te leven.
5.2 Bij de beëindiging van de licentie vervalt ook de toegang tot de door de koper of eender welke gebruiker ingebrachte gegevens.
5.3 De gegevens die de koper in het geval van een licentie zelf in het product inbrengt, blijven eigendom van de koper, op voorwaarde dat hij de bepalingen inzake duur en beëindiging van de licentie naleeft.
6 Beschikbaarheid
6.1 A-Tales bv kan te allen tijde beslissen een abonnementsgebonden en/of digitaal product niet meer beschikbaar te stellen voor de koper. In dat geval zal A-Tales de klant een gelijkwaardige, alternatieve partij voorstellen om een samenwerking aan te gaan. Deze kennisgeving zal minstens 3 maanden voor het einde van het product gebeuren.
6.2 Beslist A-Tales bv een digitaal abonnementsgebonden product niet meer ter beschikking te stellen, dan zullen de reeds verstuurde facturen slechts pro rata de nog lopende termijn van het abonnement door de koper verschuldigd blijven.
7 Aansprakelijkheid
7.1 De aansprakelijkheid van A-Tales bv is beperkt tot de aansprakelijkheid die door de wet vastgelegd is.
7.2 In geval van aansprakelijkheid van A-Tales bv zal zij ervoor kiezen om het product te vervangen of de prijs terug te betalen. Als het gaat om een abonnement, dan wordt in desbetreffend geval de prijs pro rata de nog lopende termijn van het abonnement aan de koper terugbetaald.
7.3 De schadevergoeding die ingevolge een gebeurlijke aansprakelijkheid A-Tales bv opgeëist zou kunnen worden, kan het bedrag dat betaald werd voor het product waaruit de aansprakelijkheid zou voortvloeien nooit overschrijden.
7.4 Elke aansprakelijkheid van A-Tales bv vervalt als de koper de gebruiksaanwijzing niet opgevolgd heeft, als het digitale product onoordeelkundig behandeld werd of als het product door de koper of een derde gewijzigd werd.
7.5 Meer in het bijzonder kan A-Tales bv niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit
7.5.1 het niet-naleven van de Overeenkomst door de koper;
7.5.2 gebreken die veroorzaakt zijn door de koper of een derde;
7.5.3 een zware fout veroorzaakt door een product (inclusief de technische werking of onbeschikbaarheid), computervirussen, computermisdrijven, hacking en zelfs als A-Tales bv gewaarschuwd werd voor deze schade;
7.5.4 vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst die het gevolg zijn van feiten of omstandigheden buiten de wil van A-Tales bv (bv. ziekte van de ontwikkelaars, computerproblemen, in gebreke blijven van leveranciers). Vertragingen zullen tot een strikt minimum beperkt worden. Duren deze vertragingen meer dan 3 maanden, dan kan zowel A-Tales bv als de koper van rechtswege de Overeenkomst zonder schadeloosstelling per aangetekende brief beëindigen;
7.5.5 een gebrekkige werking van de computerconfiguratie (het geheel van hardware en software), zowel wegens externe factoren (bv. stroomuitval of blikseminslag) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (bv. netwerkstoringen);
7.5.6 onrechtmatig gebruik van de aan de koper verleende licentie van onlinetoepassingen (bv. door misbruik van de door de koper gekozen gebruikersnaam en/of het door de koper gekozen paswoord). Ingeval dergelijk misbruik vastgesteld zou worden, zal de koper ogenblikkelijk zijn gebruikersnaam en/of paswoord aanpassen en de nodige medewerking verlenen om het misbruik te beëindigen.
7.6 A-Tales bv is niet aansprakelijk voor de kosten voor vervangingsproducten of -diensten, gederfde winst, verlies van informatie of gegevens of welke schade ook die voortvloeit uit o.a. het gebruik of het niet-kunnen gebruiken van het geheel of een deel van het product, zelfs als A-Tales bv van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte gesteld werd.
7.7 De koper is verantwoordelijk voor
7.7.1 de aanvaarding en de naleving van de Algemene Voorwaarden van A-Tales bv door alle gebruikers van de door haar aangekochte producten mits inachtneming van de termijnen van wijzigingen zoals beschreven in 2.1.
7.8 A-Tales bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de niet-verlening of de niet-tijdige verlening van de licentie op het product, in geval van uitputting van de voorraad of de onbeschikbaarheid van het product, in geval van overmacht, onrust of totale of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en vervoer- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand.
7.9 A-Tales bv besteedt de grootste zorg aan de inhoud van haar producten en stelt zich derhalve tot doel juiste, actuele en zo volledig mogelijke informatie te verstrekken. Hoewel zij dit tot een absoluut minimum probeert te beperken, zijn fouten evenwel niet uit te sluiten. A-Tales bv kan dan ook geenszins verantwoordelijk gesteld worden wanneer zou blijken dat de informatie misleidend, onvolledig, onjuist of achterhaald zou zijn, of wanneer gebruik ervan door de koper tot enige schade geleid heeft.
8 Aanpassingen van producten
8.1 A-Tales bv heeft het recht om de kenmerken zoals samenstelling, leveringsfrequentie en leveringsdatum van de producten te wijzigen tijdens de duur van de Overeenkomst of op de vervaldag van de Overeenkomst. Wijzigingen hoeven niet noodzakelijk te leiden tot prijsaanpassingen.
8.2 A-Tales bv heeft het recht om de prijs van de producten te wijzigen tijdens de Overeenkomst, maar telkens pas vanaf de volgende factuur. A-Tales zal prijswijzigingen altijd vooraf communiceren en niet doorrekenen zonder medeweten van de koper en op basis van een door de koper goedgekeurde offerte. De vermelde prijzen zijn exclusief btw, behalve indien anders vermeld.
8.3 Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak zijn administratie- en verzendkosten steeds ten laste van de koper.
8.4 Aanpassingen van de prijs aan de Gezondheidsindex zijn te allen tijde toegestaan.
9 Klachten
9.1 A-Tales bv zal op zijn algemene website en productwebsites actuele contactgegevens ter beschikking stellen waarop kopers die klachten hebben steeds terechtkunnen.
9.2 A-Tales bv zal bij klachten naar eer en geweten oordelen over het gegronde karakter ervan.
9.3 protest tegen een factuur dient eveneens schriftelijk bij A-Tales bv toe te komen binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. De koper wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
9.4 De betalingsverplichting van de koper blijft bestaan na het indienen van een klacht
10 Annulering van de bestelling
10.1 De koper kan zijn bestelling annuleren binnen 15 dagen na de datum van de schriftelijke bestelling. De annulering moet door A-Tales bv schriftelijk aanvaard worden.
10.2 De opzegging van een abonnementsgebonden product gebeurt uitsluitend schriftelijk, met inachtneming van een vooropzeg van 30 dagen voor de jaarlijkse vervaldatum. Als de koper die vooropzegperiode van 30 dagen niet respecteert, gaat de opzeg pas het volgende abonnementsjaar in en zal hij de factuur m.b.t. het eerstkomende jaar nog verschuldigd zijn.
11 Betalingen en facturering
11.1 A-Tales bv behoudt zich het recht voor om de bestelde producten slechts te leveren na ontvangst van de betaling ervan.
11.2 Facturen zijn betaalbaar te Antwerpen, uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Bij het niet-voldoen van een factuur op haar vervaldag worden onmiddellijk al de andere door de koper verschuldigde maar nog niet vervallen facturen, eisbaar. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd ten belope van de wettelijke intresten per jaar van het factuurbedrag met een minimum van 8 %. Eveneens is dan van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15 % van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 45 euro.
11.3 Abonnementen worden behoudens andersluidend schriftelijk beding steeds afgesloten voor een periode van minimaal één jaar en worden vooraf gefactureerd.
11.4 De koper krijgt voor zijn abonnement steeds jaarlijks een factuur. A-Tales bv heeft het recht om abonnementen aan de koper te factureren voor het volledige komende jaar van de leveringen, tegen de op dat moment geldende prijs. A-Tales bv heeft ook het recht te allen tijde de factureringsfrequentie en -wijze aan te passen, of facturen van verschillende Overeenkomsten te groeperen.
11.5 Abonnementen worden steeds stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode tot de opzegging ervan. Dit laatste moet schriftelijk (brief of email) gebeuren door de koper, met inachtneming van een vooropzeg van 15 dagen voor de jaarlijkse vervaldatum van het abonnement.
12 Privacy

13 Verwerking van persoonsgegevens
13.1 A-Tales bv en de gebruiker erkennen dat door het aanmaken van een account op AccountancyVandaag de verwerking van persoonsgegevens de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is.
13.2 Voor de persoonsgegevens die A-Tales bv verzamelt en verwerkt over de gebruiker is A-Tales bv de verwerkingsverantwoordelijke. Op deze gegevens is de Privacy Policy van A-Tales bv van toepassing. De gebruiker erkent de Privacy Policy van A-Tales bv te aanvaarden.
13.3 Voor de gegevens die de gebruiker toevoegt op A-Tales bv is de gebruiker de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van voormelde privacyregelgeving en is derhalve degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. A-Tales bv is hierbij enkel de verwerker in de zin van de privacywetgeving en verwerkt persoonsgegevens louter ten behoeve van of in opdracht van de gebruiker.
13.4 De gebruiker, als de verwerkingsverantwoordelijke, en A-Tales bv, als verwerker en verwerkingsverantwoordelijke, verklaren de privacyregelgeving (met inbegrip van de Privacywet en/of de GDPR) te zullen naleven. De gebruiker vrijwaart A-Tales bv integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten)kosten voor alle aanspraken van derden in dit verband.
14 Bepalingen betreffende het gebruik van deze voorwaarden
14.1 De gehele of gedeeltelijke nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling van de Overeenkomst, of van enig beding of onderdeel hiervan, heeft niet de nietigheid, ongeldigheid of nietafdwingbaarheid van de overige bepalingen, bedingen en onderdelen hiervan tot gevolg, en tast evenmin de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van de Overeenkomst in zijn geheel aan. In voorkomend geval zal A-Tales bv de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zo snel mogelijk vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de algemene geest van de Overeenkomst het dichtst benadert.
14.2 Eist A-Tales bv een recht niet op of sanctioneert zij een overtreding niet, dan betekent dit op geen enkel moment een afstand van haar rechten.
14.3 Alle overeenkomsten en betwistingen hieruit, van welke aard ook, worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen worden uitsluitend beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Versie van 18 oktober 2023

Waar ben je naar op zoek?

Vind snel en eenvoudig het laatste nieuws, informatieve blogs, interessante pagina’s en boeiende evenementen.