Sinds eind 2018 bestaat de verplichting in hoofde van Belgische vennootschappen, vzw’s en stichtingen om hun uiteindelijke begunstigden (UBO’s) te identificeren en te registreren in het daartoe opgerichte UBO-register. Sinds 31 december 2019 is de deadline voor deze registratie verstreken.

De FOD Financiën, die tot nu toe geen boetes maar enkel aanmaningen verstuurde, schakelt nu een versnelling hoger door het effectief uitschrijven van boetes voor de ondernemingen die eerdere aanmaningen naast zich hebben neergelegd.

De bestuurders van de ondernemingen die aldus op heden hun UBO’s nog niet hebben geregistreerd, zullen een boete van 500,00 euro (per bestuurder) ontvangen. Nalatigheid op vlak van UBO-verplichtingen wordt vanaf heden dus daadwerkelijk gesanctioneerd.

Let wel, het betalen van de opgelegde UBO-boete doet geen afbreuk aan de verplichting tot registratie van de UBO’s. Deze verplichting blijft onverminderd gelden.

Lees verder op de site van Titeca