Schadevergoedingen zijn niet onderworpen aan BTW. BTW is immers enkel verschuldigd op de prijs die u betaalt voor de levering van een goed of voor een dienst. Een schade vergoeden, valt daar niet onder … of toch niet altijd.

Schadevergoedingen vallen buiten de werkingssfeer van de BTW

De belastingadministratie is duidelijk in haar onderrichtingen: “Een vergoeding die het gevolg is van een werkelijk geleden schade, is (...) niet de tegenprestatie van een belastbare handeling. Deze schadevergoeding beperkt zich tot het herstellen van schade of het bestraffen van de niet-uitvoering van een verplichting.

Er kan geen btw opeisbaar zijn zonder een belastbaar feit, zijnde de effectieve uitvoering van een levering van goederen of een dienst”.

Lees verder op de site van Lambregts & Robben